Ephesians Teaching Series

This beautifully constructed letter can best be understood by paying attention to its amazing structure.

Visual Translation of Ephesians showing Literary Structures

Click here to see the Greek

Eph 1:1–14 The Epic Poem that Opens Ephesians

 1. Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ Ἰησοῦ Paul, an apostle of Christ Jesus
διὰ θελήματος θεοῦ through the will of God
τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν Ἐφέσῳ To the holy ones in Ephesus
καὶ πιστοῖς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· believers who are in Christ Jesus
 1. χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν Grace to you and peace from God our Father
καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. and the Lord Jesus Christ.

 1. Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ εὐλογήσας ἡμᾶς
  ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ πνευματικῇ  ἐν τοῖς ἐπουρανίοις  ἐν Χριστῷ,
  Blessed is the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us
  in every spiritual blessing  in the heavenly places  in Christ.
 1. καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου, εἶναι ἡμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους κατενώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγάπῃ, as he chose us in him, before the foundation of the world, to be holy and blameless before him in love.
 2. προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς αὐτόν, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, having predestined us to sonship through Jesus Christ to himself, according to the pleasure of his will,
 3. εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἠγαπημένῳ to the praise of the glory of his grace which he heaped graciously on us in the Beloved One,
 4. ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ, τὴν ἄφεσιν τῶν παραπτωμάτων, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of transgressions,
κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ according to the riches of his grace,
 1. ἧς ἐπερίσσευσεν εἰς ἡμᾶς ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ φρονήσει that he lavished on us in all wisdom and insight,
 2. γνωρίσας ἡμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θελήματος αὐτοῦ, κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ ἣν προέθετο ἐν αὐτῷ having revealed to us the mystery of his will, according to his pleasure that he purposed in him,
 3. εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν καιρῶν, ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, as a plan for the fullness of the times, ​to bring together under one head all things in Christ,
τὰ ἐπὶ τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς· ἐν αὐτῷ, the things in heaven and things on earth in him.
 1. ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν in whom we have also received an inheritance,
προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ, having been predestined according to the purpose of the one who is working in all things according to the council of his will,
 1. εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ· so that we might be to the praise of his glory who first put our hope in Christ,
 2. ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν ᾧ καὶ πιστεύσαντες in whom you also, having heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom you then believed,
ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ, were sealed with the Holy Spirit of promise,
 1. ὅ ἐστιν ἀρραβὼν τῆς κληρονομίας ἡμῶν, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποιήσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ. who is the first deposit of our inheritance, until the redemption of the possession, to the praise of his glory.

Eph 1:15–23 Paul’s Prayer, for all of us

 1. Διὰ τοῦτο κἀγώ, ἀκούσας This is why, I also having heard about
τὴν καθʼ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ κυρίῳ Ἰησοῦ your trust in the Lord Jesus
καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἰς πάντας τοὺς ἁγίους, and your love for all the holy ones
 1. οὐ παύομαι εὐχαριστῶν ὑπὲρ ὑμῶν Never cease giving thanks for you
μνείαν ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, making mention of you in my prayers
 1. ἵνα ὁ θεὸς τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory
δώῃ ὑμῖν πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ, would give you the Spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him.
 1. πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν εἰς τὸ εἰδέναι ὑμᾶς that the eyes of your heart may be enlightened so that you will know
τίς ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως αὐτοῦ, what is the hope of his calling
τίς ὁ πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν τοῖς ἁγίοις, what are the riches of the glory of his inheritance: the holy ones
 1. καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον μέγεθος τῆς δυνάμεως αὐτοῦ εἰς ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe
κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ἣν ἐνήργηκεν ἐν τῷ Χριστῷ according to the working of the might of his strength 20which he worked in Christ
ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, raising him from the dead
καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις and seating him at his right hand in the heavenly places
 1. ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος far above every ruler and authority and power and dominion
καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι· and every position that exists, not only in this age but also in the one to come.
 1. καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ, And he put all things in subjection under his feet
καὶ αὐτὸν ἔδωκεν κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ, and gave him as head over all things to the church
 1. ἥτις ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ τὰ πάντα ἐν πᾶσιν πληρουμένου. which indeed is his body, the fullness of the one who is filling all in all.

Eph 2:1–10 God Joined with Us, in a Love Stronger than Death

 1. Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν, And you were dead in your trespasses and sins
 2. ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε in which you once walked
κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, A according to the system of this world
κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, B according to the ruler of the power of the air
τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας· the spirit now working in the sons of disobedience
 1. ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, in which we also all once lived in the passions of our flesh
κατὰ ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, C according to the choices of the flesh and our reasoning
καὶ ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί· and we were by nature children under wrath like everyone else
 1. ὁ δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he has loved us
 1. καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν even though we were dead in trespasses
συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ C made us alive together with Christ
χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι by grace you have been saved
 1. καὶ συνήγειρεν B and raised us up together
καὶ συνεκάθισεν A and seated us together
ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, in the heavenly places in Christ Jesus
 1. ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος so that in the coming ages he might display the immeasurable riches of his grace
αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφʼ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. through his kindness to us in Christ Jesus.

 1. τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο For by grace you have been saved, through faith and this is
οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον· not from yourselves; it is God’s gift
 1. οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται. not from works, so that no one can boast.
 2. αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works
οἷς προητοίμασεν ὁ θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. which God prepared ahead of time that we should walk in them.

Eph 2:11–22 Peace and Unity through demolishing the wall

 1. Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί,So remember that once you were Gentiles in the flesh
οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία those called “the uncircumcised”
ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς by those called “the circumcised”
ἐν σαρκὶ χειροποιήτου, done in the flesh by human hands.
 1. ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, At that time you were separate from Christ,
ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ alienated from the citizenship of Israel,
καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, and foreigners to the covenants of promise,
ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ. having no hope and without God in the world.
 1. νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ But now in Christ Jesus,
ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν you who once were far away
ἐγενήθητε ἐγγὺς have been brought near
ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ. by the blood of Christ.
 1. αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, For he himself is our peace,
ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν making the two one
καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, and breaking down the dividing wall of partition,
τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, the hostility, in his flesh,
 1. τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, cancelling the law of commands and regulations,
ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὑτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον that the two he might create in himself into one new human
ποιῶν εἰρήνην, making peace.
 1. καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ and he might reconcile both in one body to God through the cross
ἀποκτείνας having put to death
τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ· the hostility by it.
 1. καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο And he came and proclaimed
εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν peace to you who were far away
καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς· and peace to those who were near.
 1. ὅτι διʼ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. For through him we both have access in one Spirit to the Father.
 1. ἄρα οὖν So, then
οὐκέτι ἐστὲ ξένοι you are no longer foreigners
καὶ πάροικοι, and without homes
ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων but fellow citizens with the saints,
καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ, and of the household of God,
 1. ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, built on the foundation of the apostles and prophets
ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ, the cornerstone being Christ Jesus himself.
 1. ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη In him the whole structure, being fitted together,
αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ, is growing into a holy temple in the Lord.
 1. ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε In him you are also being built together
εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι. for the dwelling place for God in the Spirit.

Eph 3:1–13 The Secret: Hidden through the Ages and Now Revealed

 1. Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος ὁ δέσμιος τοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν— For this reason I, Paul, am the prisoner of Christ Jesus on behalf of you Gentiles.
 1. εἴ γε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς· now you’ve heard of the plan of God’s grace that was given to me for you,
 2. κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον, that by revelation the mystery was made known to me,
καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ, just as I have briefly written above.
 1. πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι by which you are able to understand
τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ, my insight into the mystery of Christ,
 1. ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων which in other generations was not made known to humanity
ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι, as now it has been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit.
 1. εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας That the Gentiles are heirs together, and sharers together of a body, and sharers together of the promise
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου, in Christ Jesus through the gospel.
 1. οὗ ἐγενήθην διάκονος of which I was made a servant
κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι according to the gift of God’s grace, which was given to me
κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ— according to the working of his power.
 1.  ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη To me, the very least of all the holy ones, this grace was given,
τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ, to preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ,
 1. καὶ φωτίσαι πάντας τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου and to enlighten everyone as to what is the plan of the mystery
τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, hidden through the ages in God, who created all things,
 1. ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας so as to make known now to the rulers and the authorities in the heavenly places through the church:
 2. ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ, 11κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων the manifold wisdom of God, 11according to the purpose of the ages
ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, which he accomplished in Christ Jesus our Lord,
 1. ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. in whom we have boldness and access with confidence through faith in him.
 1. διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν.So then I emplore you not to lose heart over my sufferings on your behalf, for they are your glory.

Eph 3:14–21 An Amazing Prayer

 1. Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα, For this reason I bow my knees before the Father,
 2. wἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται, from whom every group in heaven and on earth is named,
 3. ἵνα δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ that he may grant you, according to the riches of his glory,
δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ, with power to be strengthened, through his Spirit,
εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον in your inner being,
 1. κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν for Christ to dwell, through faith, in your hearts
ἐν ἀγάπῃ· ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι,in love, being rooted and grounded
 1. ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις that you may have strength to comprehend with all the saints
τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ ὕψος καὶ βάθος, what is the breadth and length and height and depth,
 1. γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, and to know the love of Christ that surpasses knowledge,
ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ. that you may be filled with all the fullness of God.
 1. Τῷ δὲ δυναμένῳ Now to him who has the power
ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν to do all things far more abundantly than we ask or think,
κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, according to the power that works mightily within us,
 1. αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ to him be glory in the church and in Christ Jesus
εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν. throughout all generations, forever and ever. Amen.

Eph 4:1–6 God-like Behavior in Seven Steps

 1. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ I therefore appeal to you, as the prisoner of the Lord
ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, to walk worthy of the calling you’ve been called into

Seven
unifing
behaviours

 1. μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, with all humility and gentleness,
μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, with patience, bearing with with one another in love,
 1. σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος urgently making effort to keep the unity of the Spirit
ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης· by the bond of peace

Seven One’s

      &
Three Persons

 1. ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, There is one body and one Spirit
καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· just as you were called into one hope of your calling
 1. εἷς κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· one Lord, one faith, one baptism,
 2. εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, one God and Father of all
ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν. who is over all and through all and in all

Eph 4:7–16 The Church: Growing from Childhood to Maturity

 1. Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. Now to each one of us grace was given according to the measure of Christ’s gift.
 1. διὸ λέγει· Therefore it says:
Ἀναβὰς εἰς ὕψος When he ascended on high
ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, he took the captives captive
ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις. he gave gifts to [his] people (Ps.68:18)
 1. τὸ δὲ Ἀνέβη τί ἐστιν “He ascended” – what does it mean
εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; but that he had also descended to the lower parts of the earth?
 1. ὁ καταβὰς The one who descended
αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. is also the one who ascended far above all the heavens, that he might fill all things.
 1. καὶ αὐτὸς ἔδωκεν And he himself gave
τοὺς μὲν ἀποστόλους, apostles,
τοὺς δὲ προφήτας, prophets,
τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, evangelists,
τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, shepherds and teachers

 1. πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων for the purpose of equipping the saints
εἰς ἔργον διακονίας, for the work of serving,
εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, for building up the body of Christ
 1. μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες until we all attain
εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, to the unity in the faith and in the knowledge of the Son of God
εἰς ἄνδρα τέλειον, to one mature adult
εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, to the measure of the stature of the fullness of Christ
 1. ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, that we should no longer be children
κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας wave-tossed and blown around by every wind of teaching
ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων by the trickery of people,
ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, by craftiness in deceitful schemes
 1. ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ But speaking out the truth in love
αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλή, Χριστός, we should grow up in every way into him who is the head, Christ
 1. ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα from whom the whole body,
συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον being joined together and held together
διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας by every supporting ligament
κατʼ ἐνέργειαν from the proper working
ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους of the measure of each individual part
τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται produces the growth of the body
εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ. for the building up of itself in love.

Eph 4:17–32 You can Choose!

 1. Τοῦτο οὖν λέγω This therefore I say
καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίῳ, And I insist in the Lord
μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ that you must no longer walk as the Gentiles walk
ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν, in the meaninglessness of their thinking
 1. ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες, darkened in their understanding
ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ, alienated from the life that comes from God
διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, because of the ignorance that is in them,
διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν, because of the hardness of their hearts;
 1. οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ becoming callous, they gave themselves over to self-indulgence
εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ. doing every kind of impurity, and greedy for more
 1. ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν, But you did not learn Christ this way
 2. εἴ γε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, given that him you have heard and in him you were taught:
καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ, (since the truth is in Jesus),
 1. ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον to take off the old self, belonging to your former behavior
τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, corrupted by deceptive desires
 1. ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν, to be renewed by the Spirit in your mind,
 2. καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα to put on the new self created after the likeness of God
ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας.in righteousness and truthful pure behavior
 1. Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος Therefore having put off falsehood
λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, let each one of you speak the truth with his neighbour,
ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη. for we are members one of another.
 1. ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· Be angry and do not sin;
ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ [τῷ] παροργισμῷ ὑμῶν, do not let the sun go down on your anger
 1. μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. Do not give an opportunity to the devil.
 2. ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, Let the stealer steal no longer;
μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος ταῖς [ἰδίαις] χερσὶν τὸ ἀγαθόν, rather let him labour, doing honest work with his own hands
ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι. that he may have something to share with anyone in need
 1. πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, Let no corrupting talk leave your mouths,
ἀλλὰ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, but only what is good for building up the person who needs it,
ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν. that it may give grace to those who hear.
 1. καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ, And do not grieve the Holy Spirit of God,
ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε in whom you were sealed
εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως. for the day of redemption.
 1. πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ’ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ. Let all bitterness and rage and anger and shouting and slander be put away from you, along with all malice.
 2. γίνεσθε [δὲ] εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς Become kind to one another, tenderhearted, showing grace to one another,
καθὼς καὶ ὁ θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν. just as God in Christ showed grace to you

Eph 5:1–6 Two Big Threats to Love, and How to Overcome Them

 1. γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά, Therefore be imitators of God, as beloved children.
 2. καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς And walk in love, just as Christ loved us
καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας. and gave himself up for us, an offering and sacrifice to God for a fragrant aroma.
 1. πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα ἢ πλεονεξία But sexual immorality and all impurity or covetousness
μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις, must not even be named among you, as is fitting for saints.
 1. καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογίαεὐτραπελία, ἃ οὐκ ἀνῆκεν, Let there be no filthiness nor foolish talk nor giving of sarcastic ridicule, which are out of place,
ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία. but instead let there be giving of thanks.
 1. τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες ὅτι For you may be sure of this, that
πᾶς πόρνοςἀκάθαρτοςπλεονέκτης, ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης, everyone who is sexually immoral or impure, or who is covetous (therefore an idolater),
οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ. has no inheritance in the kingdom of Christ and God.
 1. Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις, Let no one deceive you with empty words,
διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας. for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience.

Eph 5:7–14 The Seven Walks that Shape Ephesians —Walk in the Light

 1. μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν· Therefore do not become fellow sharers with them;

 1. ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ· For once you were darkness, but now you are light in the Lord.
ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε Walk as children of light
 1. – ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ for the fruit of light is found in all that is good and right and true,
 2. δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ· discerning what is pleasing to the Lord.
 3. καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, Take no part in the unfruitful works of darkness,
μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε, but instead expose them.
 1. τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ’ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν· For the things done in secret by them are shameful even to mention.
 2. τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται, But when anything is exposed by the light, it becomes illuminated,
 3. πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστιν. for anything that becomes illuminated is light.
διὸ λέγει, Therefore it says:
‘Έγειρε, ὁ καθεύδων, “Wake up, O sleeper,
καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, and rise up from the dead,
καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. and Christ will shine on you.”

Eph 5:15–21 Singing: the link with being filled by the Spirit

 1. Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, Watch carefully then how you walk:
μὴ ὡς ἄσοφοι not as unwise
ἀλλ’ ὡς σοφοί, but as wise,
 1. ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν. making the best use of the time, because the days are evil.
 2. διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, So do not be foolish,
ἀλλὰ συνίετε but understand
τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου. what the will of the Lord is.
 1. καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, and do not get drunk on wine, for that is wasteful loss,
ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι, but be continually filled by the Spirit,
 1. λαλοῦντες speaking
ἑαυτοῖς to one another
[ἐν] ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, in psalms and hymns and spiritual songs
ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες singing and making music
τῇ καρδίᾳ ὑμῶν with your hearts
τῷ κυρίῳ, to the Lord,
 1. εὐχαριστοῦντες giving thanks,
πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ always and for everything in the name of our Lord Jesus Christ
τῷ θεῷ καὶ πατρί, to God the Father
 1. ὑποτασσόμενοι submitting
ἀλλήλοις to one another
ἐν φόβῳ Χριστοῦ. out of allegiance to Christ.

Eph 5:22–33 Wives and Husbands

 1. Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ, Wives … to your own husbands, as to the Lord.
 2. ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς For the husband is the head of the wife
ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, even as Christ is the head of the church,
αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος. he is saviour of the body
 1. ἀλλὰ ὡς ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, But as the church submits to [lifts up] Christ,
οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί. so also should wives … to their husbands in everything.
 1. Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, Husbands, love your wives,
καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν as Christ loved the church
καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς, and gave himself up for her,
 1. ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι, that he might make her holy, cleansing her by the washing of water through the word,
 2. ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ἢ ῥυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων, that he might present to himself the church, in splendor, without spot or wrinkle or any such thing,
ἀλλ’ ἵνα ἁγία καὶ ἄμωμος. that she might be holy and without blemish.
 1. οὕτως ὀφείλουσιν [καὶ] οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. In the same way husbands should love their own wives as their own bodies.
ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ, He who loves his own wife loves himself.
 1. οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it,
καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν, just as Christ does the church,
 1. ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ. because we are members of his body.
 2. ✽ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος [τὸν] πατέρα καὶ [τὴν] μητέρα “Therefore a man shall leave his father and mother
καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, and hold fast to his wife,
καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.✽ and the two shall become one flesh.”
 1. τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, This mystery is profound,
ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν. and I speak with reference to Christ and the church.
 1. πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ’ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, However you, each one of you should so love his own wife as himself,
ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. and the wife should respect her husband.

Chapter 6

Eph 6:1–4 Children & Parents

 1. Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν [ἐν κυρίῳ], τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον. Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
 2. ✽τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα,✽ ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ, “Honour your father and mother” (this is the first commandment with a promise),
 3. ✽ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς.✽ “that it may go well with you and that you may live long in the land.”
 4. Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, Fathers, do not provoke your children to anger,
ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου. but bring them up in discipline and instruction from the Lord.

Eph 6:5–9 Slaves and Masters

 1. Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ τρόμου Slaves, obey your earthly masters with deep respect,
ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ, in sincerity of heart, as you would Christ,
 1. μὴ κατ’ ὀφθαλμοδουλίαν not just in appearance,
ὡς ἀνθρωπάρεσκοι as to impress humans,
ἀλλ’ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ but as slaves of Christ,
ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐκ ψυχῆς, doing the will of God wholeheartedly,
 1. μετ’ εὐνοίας δουλεύοντες, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις, serving with enthusiasm, as to the Master and not to man,
 1. εἰδότες ὅτι ἕκαστος, knowing that each person,
ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν, if they have done something good,
τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου,will receive back from the Master,
εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος. whether they are slave or free.

 1. Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, Masters, behave the same way towards them,
ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, discarding the use of threats,
εἰδότες ὅτι καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν ὁ κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς knowing that he who is both their Master and yours is in heaven,
καὶ προσωπολημψία οὐκ ἔστιν παρ’ αὐτῷ. and that there is no partiality with him.

Eph 6:10–13 Warfare: You Have The Power to Stand

 1. Τοῦ λοιποῦ ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. Finally, be empowered in the Lord and in his mighty strength.
 2. ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ Put on the full armor of God
πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· that you may have the power to stand against the schemes of the devil.
 1. ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, For our struggle is not against blood and flesh
ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, but against the rulers
πρὸς τὰς ἐξουσίας, against the authorities
πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, against the world powers over this darkness
πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. against the evil spiritual beings in the heavenly places.
 1. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, Because of this take up the complete armor of God
ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ that you may have the power to withstand on the evil day
καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. and having prepared in every way, to stand.

Eph 6:14–20 How to Put On God’s Armour

 1. στῆτε οὖν Stand then
περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, 1. by strapping truth around your waist
καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, 2. by putting on the breastplate of righteousness
 1. καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, 3. by putting onto your feet: the readiness to give the gospel of peace.
 2. ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, 4. by taking up, in all situations, the shield of faith
ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ] πεπυρωμένα σβέσαι· with which you will have power to extinguish all the flaming arrows of the evil one
 1. καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε 5. by receiving the helmet of salvation
καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ, 6. by taking up the sword of the Spirit, which is the word of God
 1. διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι 7. by praying with every prayer and petition
ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, at all times in the Spirit,
καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει watching for this purpose with all perseverance
καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων, and making requests for all the saints,
 1. καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος and also on behalf of me: that words may be given to me
ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, so that whenever I open my mouth
ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου with boldness I’ll make known the mystery of the gospel
 1. ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι. on behalf of which I am an ambassador in chains: that I might be bold, as I should speak.

Eph 6:21–24 Conclusion and Blessing

 1. ῾Ίνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ’ ἐμέ, τί πράσσω, So that you also may know how I am and what I am doing,
πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς everything will be told you by Tychicus
ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ, the beloved brother and faithful servant in the Lord.
 1. ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο Whom I have sent to you for this very purpose,
ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν. that you may know how we are, and that he may encourage your hearts.
 1. Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως Peace be to the brothers and sisters, and love with faith,
ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. from God the Father and the Lord Jesus Christ.
 1. ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ. Grace be with all who love our Lord Jesus Christ, for ever and ever.

SBL GNT

Last updated on 9 Jan 2024
Published on 9 Jan 2024